loader-img
loader-img-2

هرمان ملویل (مقدمه کیمبریج) چ1 شمیز رقعی 1470000 ریال

 کتابی که 
در دست دارید  برمحور شاهکار
ملوین تکوین یافته است نویسنده ضمن پرداختن به مضامین اصلی مجموعه آثار هرمان
ملویل و بررسی سیاق وی و همچنین آرای منتقدان راه را برای فهم اندیشه ملایم و به
ویژه موبی دیک همواره ساخته است و فصل نخست کتاب به زندگی ملایم و با گفتار
تاریخی و فرهنگی زندگی وی اختصاص دارد اگر آثار ملا این از جمله تایپی و بیلی
باد و داستان‌های کوتاه او در فصل سوم به تفصیل بررسی شده است سایر مباحث در این
فصل به این شهر است فرایند نوشتن به عنوان نویسنده نامه و گذشته ملی و در
مدرنیته و واپسین نوشته های ملوین در فرانسه آخر فضا و برخورد علمی ادبی روزگار
ملوین تا امروز بررسی شده است.