loader-img
loader-img-2

فلسفه تطبیقی و تطبیق فلسفی چ 3

آیا
از فلسفه تطبیقی یا تطبیق فلسفه ها و یا تطبیق فلسفه با دانشی دیگر سخن می توان
گفت؟ آیا از مفاهیم و اصول فلسفی مشترک میان فلاسفه قدیم و جدید، با فلاسفه شرق
و غرب، یا فلاسفه یونانی و مسیحی، چیزی می توان گفت؟ اصلاٌ بحث تطبیق و فلسفه
تطبیقی از کجا آغاز شده است؟ آیا کوجیتوی دکارت را می توان با انسان معلق ابن
سینا تطبیق نمود؟ آیا اندیشه های اگوستین را در اعترافات می توان با اندیشه های
دکارت در تأملات مقایسه کرد؟ آنچه در این کتاب بررسی می شود، پاسخ به پرسش های
مذکور است.