فلسفه ارتباطات دانشنامه موضوعی بین المللی ارتباطات 2 چ1 شمیز رقعی 550000 ریال

علم
ارتباطات به عنوان یک حوزه نو و میان رشته ای با دیگر حوزه های علوم انسانی از
جمله فلسفه همپوشانی هایی دارد هر شیوه ارتباطی برای خودش یک فلسفه دارد در حالی
که یک شیوه ارتباط به خودی خود دارای یک نظریه ارتباطی نیست همچنین با توجه به
سرشت انتزاعی ((فلسفه))
فلسفه ارتباطات هم هرگز یک هستنده منسجم نبوده است و نطریه های مختلفی که ریشه
در جهان نگری ها و پارادایم های متفاوت دارند در این نبردگاه درگیر بوده اند
کتاب حاضر مجموعه ای جذاب از این نظریه هاست در این کتاب چهره های صاحب نام در
عرصه فلسفه رسانه و ارتباطات نگرش های خود را در قالب در ایندهای مختلف برای
مطالعه پژوهشگران این حوزه عرضه کرده اند