یک روز معمولی در قهوه خانه (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی

فیل
فکر کرد حالا که همه نگاهش می کنند ، باید خیلی عادی رفتار کند اما هیچکس به او
نگاه نمی کرد .