آشنایی با تنظیم بازار نظریه،راهبرد و اجرا چ1 شمیز وزیری 800000 ریال

نظیم بازار از جمله دلمشغولیهای بنیادی و مشترک صنایع،
مصرفکنندگان،
شهروندان و دولتهاست. آشنایی با تنظیم بازار خواننده را با بحثها و
گفتوگوهای
کلیدی در عرصۀ تنظیم آشنا میکند و در این راه از رشتههایی چون حقوق،
اقتصاد،
علوم سیاسی، بازرگانی، جامعهشناسی و مدیریت بهره میگیرد.
نویسنده در این کتاب ضمن بررسی بنیادیترین مسائل عرصۀ تنظیم، انواع
مختلف راهبردها، مباحث قانون و اجرا، کیفیت و ارزیابی، تنظیم در سطوح
مختلف
دولت و مسئلۀ شبکهها سعی میکند با استفاده از مثالهای چندبخشی و
بینالمللی،
به کاوش دربارۀ مسائل حلنشدهای بپردازد که بر تأسیس مؤسسات تنظیمگر و
فعالیتهای اجرایی آنها اثرگذارند.