عمو زالا (ماجراهای زولو - 3)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 250000 ریال

زولو
زرافه ای است که در شهر ادم هادر کنار یک خانواده ی آدم زندگی می کند. یک روز که
از خواب بیدار می شود با خودش می گوید: «حالا وقتش است خانواده واقعی خودم را
ببینم...» و قصه ی عموزالا شروع می شود.