فکر بازی های من و عنکی (پرنده آبی) چ1 زرکوب

توری
که عنکی می بافد مثل تور بقیه ی عنکبوت ها نیست ،چسب نداردبرای همین هم دلش می
خواهد کس دیگری باشد،او در فکر بازی هایش کس دیگری می شود ودنیاهای دیگری را
تجربه می کند.