لانه اردک (داستان های صلح و دوستی)(پرنده آبی)چ1 زرکوب رحلی 360000 ریال

فرمانده
فرمان حمله داده است اما توپچی نمی تواند شلیک کند چون یک اردک در لوله توپ تخم
گذاشته است و روی تخم هایش خوابیده است ... اینک فرمانده چه می کند ؟