ما دو تا پیاده ایم (مجموعه شعر نوجوان)(پرنده آبی) چ1 شمیز رقعی

 ما دوتا پیاده ایم شعرهای (( من و او
)) ست
شعرهای یک پیاده روی طولانی در باد . 
کتاب هشتم