کفش های گیلاسی (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی

  • سال نشر : 1397
در
جعبه باز می شود و کفش های بیرون  می
افتند یک جفت کفش های قهوه ای با یک عالم گیلاس های قرمز رویش
که خیلی خیلی خوشحال اند . با ساقه ها و برگ های سبز ، با تعجب به آن ها نگاه
میکنم .