کی آدم می شوی؟ (پرنده آبی) چ4 شمیز

این
کتاب یک از آثار
نویسندگان و تصویر گران ایرانی نخستین دوره های مسابقه ی قصه نویسی و تصویر
گری برای کدکان پدید آوردند در این مسابقه که با حضور بیش از 700 قصه نویس و 150
تصویر گر برگزار شد 14 اثر برگزیده شدند
امیدواریم این تجربه ی ارزنده که به شکوفایی و پویایی بیشتر نویسندگان و هنر
مندان عرصه ی کتاب کودک منجر شده بو
در آینده افق تازه ای پیش روی کتاب کودک بگشاید ..