کاج شیلیایی سرگردان (دنیا خانه من است)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 200000 ریال

کاج
شیلیایی به ماچوپه ها غذا چوب و سایه می داد
و پناهگاهی در برابر  بادهای کوهستان
بود . این کتاب افسانه ای است از کشور آرژانتین درباره کاج شیلیایی و پسر بچه ی

ماپوچه ای در یک شب سرد زمستانی