قصه های 57 گزیده داستانهای انقلاب چ1شمیز

در
مجموع همه آثاری که  از سال های نزدیک
انقلاب  ات امروز منتشر شده اند ؛ ادبیات
انقلاب را شکل می دهند .
برخی  از آثار فقط  به انقلاب 
توجه کرده اند ،  اما آثار دیگر
هم وجود دارند  که فضای انقلاب را در بر
گرفته اند
ک فضا ی انقلاب را در بر گرفتع اند 
وهم شخصیت داستانی آن ها آرمان های بلند انقلابی دارد د راین کتاب گزیده
ای
از آثار برتر نویسندگان مختلف در طول بیش از سه دهه گرد آوری شده است  که یکی از ویژگی های بارز  آن کنار هم
قرا رگرفتن  نمونه آثار نویسندگانی از
یه نسل متفاوت ، دهه های شصت و هفتاد و هشتاد ، است .