معراج نگاری نسخه های خطی زرکوب چ 2

این
کتاب درباره جنبه های تصویرسازی حضرت محمد در دوره های مختلف تاریخ نقاشی ایران
از کهن ترین روزگار تا خیالی نگاری عصر قاجار نوشته شده است در این جست و جو سیر
روند چند صدساله پیکر نگاری حضرت محمد و حدیث معراج ایشان با استناد به اخبار و
نوشته های منابع تاریخی و درخلال دیوان های شعر متون دینی و تاریخی کتاب های خطی
و مصور تا گرایشات مختلف هنر های مردمی مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است
از این رو بررسی ارتباط میان هنر و ادبیات رابطه متقابل دین و دولت افکار و
اندیشه های صوفیانه کلام قرآن و تعالیم اسلامی در توضیح سراینده شکل گیری تصاویر
حاضره در یک روال تاریخی در چهار جوب سبک سنتی و آیینی اهمیت ویژه دارد و لازم و
ملزوم یکدیگر است