مسیر طالبی (سفرنامه میرزا ابوطالب خان) چ6 شمیز

این
کتاب عبرت اموز و خواندنی و سرشار از لغات و ترکیبات فارسی ماندنی ارمغانی است
از سفر اقامت دور و دراز میرزا ابوطالب اصفهانی یا لندیدر کشورهای انگلستان
فرانسه و امپراتوری عثمانی و نمایشگر نخستین برخوردهاب ایرانیان است با تمدن
جدید اروپایی نویسنده که با اعجاب و شیفتگی در زندگی و اداب و ایین این سرزمین
های بیگانه می نگریسته و برای نخستین بار با پدیده های چون فراماسونری کاغذ
اخبار (روزنامه ) چهابه ( چاپ) ازادی شیوه حکومت مبتنی بر پارلمان قانون و....
مواجه میشود با زبانی شیرین ماجرا را برای همزبانان خود باز گفته و اطلات دست
اول و مشاهدات خود را جر به جز شرح داده است...