من چه قدر خوش تیپم ؛ج3 (قصه های روزی روزگاری گرگی)(پرنده آبی)چ1 شمیز

گرگ
بدجنس با فیس و افاده و با کلی طنازی راه می افتد و به هر کس می رسد سر به سرش
می گذارد و از او می پرسد: کی از همه خوش تیپ تره؟
او این سوال را از شنل قرمزی و سفید برفی و... می پرسد.
تا آخر سر یک جواب درست و حسابی می گیرد!