loader-img
loader-img-2

خرس خرس خرس (پرنده آبی) چ1 زرکوب رحلی

روبی
خرس دوست دارد برای همین یک آگهی خرس دعوت کنی درست می کند.  روبی به یک خرس راضی نمی شوی و بیشتر و بیشتر
و بیشتر می خواهد. اما خیلی زود می فهمید که هرچیزی زیادش هم خوب نیست.