نامه برای حمایت از عاشقی که...(شمیز)چ1

نویسنده
کوتاه در ظلمت زمان آفریده شد و در عصر حاضر به شکوفایی خود رسیده است .منتخب
داستان های دومین مسابقات قصه نویسی جوانان در این مجموعه گرد آمده است  بستر مناسبی برای معرفی اسن استعداد های
درخشان در عرصه ادبیات داستانی باشد .