loader-img
loader-img-2

ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی چ1 شمیز رقعی

کتاب
حاضر ماجرای کشف حقیقت پنهان قصه هاست . نویسنده در جست و جوی ساختار قصهٔ شگفت
. با تعدیل و دستکاری الگوی ولادیمیر پراپ در ریخت شناسی  قصه های پریان روسی ، ساختاری جامع برای تمام
قصه های شگفت جهان کرده است . وی در بخش دیگری از کتاب ، برای یافتن رابطهٔ میان
متن و معنای قصه ها ، ساختار پیشنهادی خویش را با  آیین های تشرف و شمنیسم قبایل بدوی سنجیده و
به تشابهات شگرفی در این خصوص دست یافته است .