یو بزرگ (پیروزی بر سیل) (آوای روزان)(کمیک) چ1

این
کتاب ماجرای آغاز افسانه ایِ سلسله ژیا را در چین روایت می‌کند. سلسله ژیا
نخستین امپراطوری چین است که نامش در منابع تاریخی ذکر شد. یو اولین امپراتور
سلسله ژیا به حساب می آید. درست است که در داستان زندگی یو ماجرا های افسانه ای
وجود دارد اما احتمال دارد که او شخصیتی واقعی در تاریخ چین باشند. در بعضی از
نوشته های چینی جدیدتر، یو به صورت امپراطوری مهربان و قوی توصیف می شود که با
طرح‌های ساختمانی اش  چین را از سیلاب
های فراوان نجات داد.