loader-img
loader-img-2

سه جادوگر (پرنده آبی) چ2 شمیز 500,000 ریال

سه
خواهر زشت با هم زندگی می‌کردند
که اسم های زشتی هم داشتند .
آن ها هیچ وقت نمی‌خندیدند اما از این موضوع ناراحت نبودند .
یک روز دو بچه‌ی ناز و خوشگل می‌بینند . آن ها را می‌دزدند .سوال های از آن ها
می‌پرسند و بچه ها باعث می‌شوند خنده بر لب هایشان بنشیند و...
سولوتارف از معروفترین نویسندگان فرانسه که در سال 2006_2005 نامزد دریافت
جایزه‌ی هانس کریستین آندرسن بود.بیشتر آثارش به طور غیر مستقیم به کودکان آموزش
می‌دهد مانند ، شناخت از احساسات خود ، دوستی ، تعامل با دیگران ، تفاوت های
فردی افراد ، ترس ،آزادی خانواده و....