سه بانوی دریاچه (دنیا خانه من است)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 200000 ریال

پاسکوآل
با سه دخترش در کرانه رود بیو بیو زندگی می کند. او هیزم شکنی می کند. دخترهایش
هم پتوهای زیبا می بافند و زندگی شان پر از شادی و خنده بود تا اینکه مسافری از
راه رسید، مسافری که قرار بود یک شب بماند اما تا پاییز ماند...