شهر شیشه ای پل آستر (یک معمای تصویری) (آوای روزان)(کمیک) چ1 شمیز

کوئین
معمایی نویس است. واشنگتن پست از او به عنوان چشم خصوصی پسااگزیستانسیالیسم یاد
می کند. حالا صدایی ناشناس پشت تلفن با التماس از او کمک می خواهد، و او را به
درون دنیا و معمائی می کشد که بسیار غریب تر از هر آن چیزی است که تا به حال چاپ
کرده است.
شاهکار کافکائی و نامزد جایزه ادگار پل آستر، در دستان خبره ی دیوید مازوکلی
(بتمن، پتوی پلاستیکی) پل کاراسیک (خام)، باب کالاهان (چه کسی به جی اف کی شلیک
کرد؟) و آرت اشپیگل من (ماس) به زیبائی به زبان تصویری تغییر شکل یافته
است.
نئون تاب: جایی در سایه های شهر، هنر و ادبیات دیدار می کند.