نفس جادویی (دنیا خانه من است)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 200000 ریال

مرد
جنگلی کوچک با صدای ضربه های خستگی ناپذیر ، بیدار
از آشیانه بیرون آمد و یک هیزم شکن قوی را مقابلش  دید .
هیزم شکنی که هم تبر داشت هم نفس جادویی ...