نفری یک قاچ کیک تولد (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی

بچه
ریزه همیشه   دلش می خواست جشن تولد
داشته باشد با یک کیک بزرگ یک عالمه شمع ، اما کسی نبود
برایش تولد بگیرد .