نظام آموزش ازراه دور شمیز چ1

کتاب
حاضر را گروه مشاوران آموزش عالی یونسکو با هدف معرفی نظام آموزش از راه دور و
بر اساس تجارب کشورهای مختلف طراحی و تدوین کرده‌اند بدون شک مطالعه این کتاب
برای تمامی اساتید معلمان دانشجویان کارشناسان و مدیران و پژوهشگران عرصه نظام
آموزش از راه دور مفید بوده و در بازنگری و اصلاح آن کمک خواهد کرد.