خانه لاک پشت کوچولو (پرنده آبی) چ3 شمیز خشتی

لاک
پشت کوچولو تازه بع دنیا اومده اهسته از ساحل دور می شد وبه طرف جنگل می رفت

نزدیک بوته های تمشک یک حیون سفید گوش دراز را دید که به طرفش اومد ((سلام من
خرگوش هستم ))
لاک پشت کوچولو جواب دلد ((سلام من هم یک خرگوش هستم