درختی که از تاریکی می ترسید (پرنده آبی) چ2 شمیز رحلی 120000 ریال

درخت
گفت: «با من قهر کردی؟ ببخشید که خوابم برد. حالا روشن شو تا برایت یک قصّه ی
تازه بگویم!» اما چراغ روشن نشد.