دزد ماه (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی

درسا
دوست داشت بازهم از تاریک یبپرسید
ماه جواب داد : (( اگر تاریکی نبود نمی توانستی من را توی آسمان ببینی . ))

و از خورشید برایش می گفت که روز ها به جای او توی آسمان بود .