تقصیر رعد و برق است (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی

ماشین
مامان دردش گرفت و پوستش زخمی شد. پلیس آمد و گفت: «تقصیر ماشین ها نیست، تقصیر
مامان هاست.»