loader-img
loader-img-2

توتو (درام معاصر فرانسوی/4) چ1 شمیز رقعی 580000 ریال

توتو
داستان ســگی را روایت میکند که جلوی چشم صاحبش،
موقع گردش شبانه فرار کرده اســت. هرچند فرار سگ موضوع
اصلی گفتوگوهای نمایشنامه است اما خیلی زود حدس میزنیم
پشــت این قضیه ماجرای سالهای زندگی زوج پنجاهشصتسالۀ
سرحالی است که، علیرغم بهره مندی از امتیازات زندگی بورژوایی
و نوعی تمایز فرهنگی، میخواهند زندگیشان را حول وجود توتو
شکل بدهند.