آدم برفی کجا می خوابد؟(داستان های من و برادرم) (پرنده آبی) چ1 زرکوب