آدم برفی کجا می خوابد؟(داستان های من و برادرم) (پرنده آبی) چ1 زرکوب

برف
سرد است؟یخ سفت است؟برف را می شود خورد؟...سام تاحالا برف ندیده است.بابارشاولین
برف سوتل های زیادی از خواهرش می پرسد .آیا استلا می تواند به تمام سوال های سام
جواب بدهد؟