ادبیات بینافرهنگی، نویسندگان برون تبار در آلمان چ1 شمیز

تاب روزافزون ارتباطات بینالمللی و بینارسانهای، و رشدپدیدۀ مهاجرت در جهان معاصر زمینهای مساعد برایپیدایش متون موسوم به «ادبیات بینافرهنگی» فراهم کردهاست. این آثار تجربهها، کنشها و دیدگاههای ناشی ازتأمل یا زیستن در مواضع تلاقی فرهنگهای ناهمگون رابازتاب میدهند.در ادبیات بینافرهنگی با طرح درونمایههایی که ازهمکنشی، پایاپایی و تفاوتهای فرهنگی سرچشمهمیگیرد، «گفتمانهای بینافرهنگی» تکوین مییابند. متونبینافرهنگی عناصر، نشانهها و رمزینههای فرهنگهایمختلف را با هم تلفیق میکنند تا فضاها، معناها وهویتهای نوینی را پدید آورند که منحصر به فرهنگ یازاد و بوم خاصی نیستند و درک آنها در همان افق مشترک«بینابینی» انجام میگیرد