ادبیات داستانی در ایران چ1 شمیز رقعی

ه
زعم بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران ادبیات، سال  1300شمسی
نقطة عطف حیات ادبیات نوین ایران به شمار میآید. در این ساله زعم بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران ادبیات، سال  1300شمسینقطة عطف حیات ادبیات نوین ایران به شمار میآید. در این سالدگرگونیهای بنیادینی در وادی ادبیات تحت تأثیر رویدادهای عظیمسیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی شکل گرفت.در این کتاب سیر تحول نثر ادبی و دگردیسی ادبیات داستانی درنظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران دورة پهلوی اول ( 1300تا )1320بررسی میشود و حوزة رمان اجتماعی و رمان تاریخی آن دوره موردارزیابی و نقد ویژه قرار میگیرد.
دگرگونیهای بنیادینی در وادی ادبیات تحت تأثیر رویدادهای عظیم
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی شکل گرفت.
در این کتاب سیر تحول نثر ادبی و دگردیسی ادبیات داستانی در
نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران دورة پهلوی اول ( 1300تا )1320
بررسی میشود و حوزة رمان اجتماعی و رمان تاریخی آن دوره مورد
ارزیابی و نقد ویژه قرار میگیرد.