loader-img
loader-img-2

اژدهای گوشت خوار (ماجراهای اژدها کوچولو) (پرنده آبی) چ1 زرکوب

نارگیل،
اژدها کوچولو خیلی هیجان زده است: امروز روز مهمی است! امروز او برای اولین بار
به مدرسه می رود! سر راه مدرسه با اسکار آشنا می شود. اژدهای گوشت خواری که
متاسفانه اجازه ندارد به مدرسه برود چون پدر و مادرش مدرسه رفتن را ممنوع کرده
اند.
نارگیل خیلی برای اسکار ناراحت است. اسکار خیلی خیلی ناراحت است چون خیلی خیلی
نوشتن و حساب کردن را دوست دارد. آیا آن ها موفق می شوند پدر و مادر اسکار را
متوجه کنند که در مدرسه می شود چیزهای مفیدی یاد گرفت؟