loader-img
loader-img-2

اولین خون چ3 شمیز جیبی 700000 ریال

جس
هارکر جوانی جویای کار است که در جستجوی امکانی برای زندگی قدم به جهانی
ناشناخته و بسی فراتر از تجربه های اندک جوانی مینهد؛ او، ناآزموده و خرد،
ناگزیر از تصمیمی بزرگ بین مرگ و زندگی و، بالاتر از آن، انتخاب میان کشتن و
کشته شدن است: «ما جلوی ساختمان ها در زیر سایه تاریک ساختمان ها در زیر سایه ی
تاریک درختان توقف کردیم. ناگهان صدای گلوله ای از دیوار طویله بلند شد. دیوار
طویله به صورت یک خط آتشین درآمده بود..».