بازی جنگ (داستان های صلح و دوستی)(پرنده آبی) چ1 زرکوب رحلی 600000 ریال

صدای
شلیک تفنگ ها و انفجار گلوله های توپ متوقف شده است و دو طرف با سرودهای کریسمس
برای هم نغمه های عاشقانه می خوانند.
آیا این صلح و دوستی پابرجا می ماند؟ یا فردا فرماندهان دوباره فرمان آتش می
دهند؟