باغ وحش روی ریل (پرنده آبی) چ1 شمیز پالتویی

این
که می گویند در سفر باید شناخت، خیلی درست است. من حتی همسترم را هم در سفر
شناختم. هر چند اصلاً قرار نبود با ما به این سفر بیاید، ولی آمدنش باعث شد
شخصیتش برایم رو شود و اخلاقش بیشتر دستم بیاید. غیر از همستر، بابام را هم در
همین سفر شناختم؛ آن هم بعد از چهارده سال آزگار!