بپر بالا مگسک (داستان های مگسک و پسرک) (پرنده آبی) چ1 شمیز