loader-img
loader-img-2

بررسی فقهی شبیه سازی انسان چ1 شمیز

ورود
و تغییرات در حوزۀ ساختاری موجودات زنده و تولید
موجودات مشابه نباتی، حیوانی و انسانی از مهمترین
حوادث عصر جدید است. پس نگاه به این مسئله از منظر
فقیهان و ارزیابی بعد فقهی آن امری لازم است. از یک فقه
پویا و منبعث از اجتهاد بالنده انتظار میرود که این گونه
موضوعات را از وجهۀ فقهی و حقوقی بررسی کند و به طور
کلی قدم به قدم فرایند رشد علم و ظهور موضوعات
جدید را همراهی و پیگیری و جدیدترین موضوعات مطرح در
عرصۀ علم و فناوری را به حوزۀ مباحث فقهی وارد کند.
نویسندۀ کتاب بررسی فقهی شبیهسازی انسان با
حضور در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف، مراجعه به آثار فقهی،
ِ
و همچنین دیدار با فقیهان و اندیشمندان این مرکز ثقل
فقاهت و اجتهاد سعی کرده است مسئلۀ شبیهسازی را
بررسی کند و شاید در تاریخ دانشگاههای کشور ما برای
اولین بار است که فرصتی مطالعاتی از یک مبدأ دانشگاهی
در حوزۀ علمیه و با هدایت و همکاری استادی برجسته و
مرجع تقلید انجام شده است که خود فتح باب و نقطۀ
عطفی خواهد بود