پاسکوال بچه صد و شش ساله (دنیا خانه من است)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 350000 ریال

پاسکوال
هیشه منتظر اولین روز ماه نوامبر بود. یک روز پر از خوراکی و دید و بازدید و
موسیقی و آتش بازی و جشن.