پوپک و پنجره شمیز چ1

پوپکبرایخوابیدنآمادهشدهبودکهناگهانصدایی
شنید:«سلام!»
فکرکرداشتباهشنیدهاست.اینموقعشبکی
بودکهبهاوسلاممیکرد؟
   « باتوهستم.چراجوابسلاممرانمیدهی؟»
پوپکنگاهیبهاطرافشانداخت.آنوقتشب
تویاتاقغیرخودشکسینبود.
  «  اگرپردهراکناربزنیحتماًمرامیبینی!»
پوپکبهسویپنجرهرفت.ازوقتیمادرپردههای
اتاقشراعوضکردهبود،اوکمترپایپنجرهمیرفت.
بندابریشمیپردهرابهطرفخودشکشیدوپردة
کرکرهایبیصداجمعشدوبالارفت.چشمشافتادبه
ماهگردودرخشانکهوسطآسمانمیانستارهها
نشستهبود. 
 • زبان کتاب
  فارسی
 • سال نشر
  1388
 • چاپ جاری
  1
 • شمارگان
  3000
 • قطع
  رقعی
 • تعداد صفحات
  160
 • نویسنده
  مرضیه محمدپور
 • ویراستار
  انتشارت علمی و فرهنگی
 • وزن
  188 گرم
 • شناسه محصول
  184445

دیدگاه شما

نظرات کاربران ( 0 نظر)
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی