loader-img
loader-img-2

پیری (مردم نگاری زندگی روزمره) چ1 شمیز رقعی

در
این کتاب به برخی از آثار فرهنگی و هنری اشاره شده است که به وجهی از
زندگی سالمندان پرداخته، تا خواننده همزمان از دریچة نگاه برخی هنرمندان
و
ادیبان به زندگی سالمندان نگاهی بیندازد