loader-img
loader-img-2

تحلیل مبانی فقهی حقوقی شورای حل اختلاف چ1 (زرکوب)

امروزه.
مهم ترین معضلات نظام قضایی همانا دست یافتن 
به شیوه های کاربردی دادرسی است که بتواند با کاستن  از تراکم پرونده ها در محاکم قضایی حق را در
سریع ترین زمان ممکن به صاحب حق برساند 
جمهوری اسلامی ایران با تاسیس نهاد (شورای حل اختلاف) با هدف گسترش فرهنگ
صلح و سازش و حل و فصل دعوا از  طریق خود
جمعی گام  موثری در این زمینه برداشت
است. اگر چه این امر در ابتدا نگرانی ها و دغدغه هایی را برای فقیهان و
اندیشمندان حقوقی به وجود آورد اما این دغدغه با اثبات مشروعیت این نهاد در فقه
اسلامی از بین رفت. لذا این کتاب بر آن است تا نهاد شورای حل اختلاف  را از منظر فقه اسلامی مطالعه کند و پس‌از
بیان فقهی نها. های مشابه آن را که در حال حاضر برخی  از آنها 
مثل قاضی تحکیم جایی را در نظام دادرسی جمهوری اسلامی ایران ندارند.
بررسی کند و نکات اشتراک  و اختلافشان
راتحلیل نماید.