تلویزیون های ماهواره ای و ارزش های اجتماعی چ1 شمیز رقعی

امروزه
برنامه های تلویزیونی با کمک فناوری ماهواره با گذشتن از مرز های ملی یک کشو
قادر به انتشار ارزش ها و عناصر فرهنگی یک جامعه در میان جوامع دیگر هستند خاصیت
فراملی تلویزیون های ماهواره ای باعث شده تغییر و تحولات ارزشی در بیشتر کشور
های جهان با شتاب زیادی همراه شود در سال های اخیر در جامعه ی ایران نیز مانند
همه‌ی نقاط جهان به دلیل سهولت دسترسی به فناوری دریافت برنامه های تلویزیونی
های ماهواره ای شبکه های متعدد با ارزش ها و فرهنگ دیگری وارد حریم خانه و
خانواده ی ایرانی شده اند این اثر پژوهشی به برسی تاثیر این دیگری متفاوت با
ارزش ها سنت ها و رگه های هویتی جامعه ی ایرانی بر ابعاد ارزش های اجتماعی بین
نسل ها می پردازد