loader-img
loader-img-2

دین و جهانی شدن چ1 شمیز رقعی 1900000 ریال

ادیان با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و فرهنگی ، مفاهیم قلمرو و هویت را بازسازی می کنند. از این رو، امروزه به طور گسترده ،این عامل بزرگ جهانی شدن شناخته می شود به طور خاص ادیان  به‌علت فرا ملی شد ضمن هماهنگی با مضامین اجتماعی جدید با سایر فرهنگ ها تعامل می کنند و همچنین خود و محیط فرهنگی شان را صادر می‌کنند .علاوه بر این ادیان و پیروان آنها به شدت به جهانی شدن واکنش نشان می دهند آنرا با تهدیدی برای هویت خاص خود می‌دانند با فرصتی برای فراهم کردن پیامی جهانی برای همه دنیا تا بتوانند تبدیل به یک دین جهانی شوند. در این کتاب در مباحث جداگانه مسائل پیرامون این واقعیت بررسی شده است