رنگین کمان هفت سال کودکی چ1(پرنده آبی)

این
شعر ها تصاویری روشن از لحظه های زندگانی است همه ی عاشق آنم که گوش هایی ناله
ها و درد دل های ما را بشوید و ما نیز راز های جهان را دریابیم همچون درخت که در
گوش ما راز می گوید.
در سایه ی من بیا و بنشین
گر خسته ی آفتابی ای دوست!
نفرین نکنی به او که گرم است
این سایه ی سبز نیز از اوست