روباه ؛ج3 (قصه های روزی روزگاری روباهی)(پرنده آبی)چ1 شمیز

سگ
و زاغی با هم دوستند. همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رود تا سرو کلهی روباه از
میان بوته ها پیدا می شود. | «روباه» که تاکنون چندین جایزه از جمله جایزهی دفتر
بین المللی کتاب برای نسل جوان را برده است قصهی دوستی و وفاداری از طرفی و
خطرکردن و بی وفایی از سوی دیگر است. این قصه همان قدر که برای کودکان جذاب است،
برای بزرگ ترها نیز حرف هایی دارد.