سه شعر آبی برای الی چ1 شمیز رقعی 200000 ریال

و
عشق
جان می گیرد
اما هرگز
جان نمی بازد
چشمان آن زن
صدای آن زن
در ویرانه های وجودت
باقی خواهد ماند
چون صدای جیرجیرکی
در اعماق شب