شب آمریکایی (روز به جای شب)(مجموعه خوانش فیلم) چ1 شمیز رقعی 160000 ریال

شب
آمریکایی سرود ستایش تروفو از سینماست؛ سرودی که در آن به زبان سینما از مشقات و
لذاتی که کارگردان و عوامل در ساخت فیلم از سر می گذرانند، صحبت کرده است. شب
آمریکایی داستان مگوی سینماست که برای مخاطب عام بیان می شود؛ داستان تهیۀ سس
مایونزی که تروفو دوست داشت از آندره بازن نقل کند. فیلم ساختن مثل درست کردن
مایونز است؛ گاهی خوب از کار در می آید و گاهی نه، اما همیشه به دهان کسانی که
دست اندر کار ساختنش بوده اند مزه می کند.